RODO

Klauzula Informacyjna

Mając na uwadze, iż korzysta lub korzystał/-a Pan/Pani na rzecz swojego dziecka z usług Niepublicznego Przedszkola Miś Yogi we Wrocławiu przy ul. Cynamonowej 20-24 dalej „Przedszkole”. Informujemy, że Przedszkole przetwarza Pana/Pani dane osobowe.

1. Administratorem Pana/Pani oraz małoletniego dziecka danych osobowych jest Niepublicznego Przedszkola Miś Yogi we Wrocławiu przy ul. Cynamonowej 20-24.

2. Z administratorem danych można się skontaktować się w następujący sposób:

    • za pomocą adresu poczty elektronicznej: biuro@misyogi.pl;
    • telefonicznie: +48 572-712-710;
    • pisemnie: Niepubliczne Przedszkole Miś Yogi, 51-180 Wrocław ul. Cynamonowa 20-24;
    • osobiście.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczonych usług – podstawą prawną jest realizacja świadczeń, których stroną jest podmiot danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);

b) w stosownych przypadkach, w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających przede wszystkim z przepisów, oświatowych, prawa medycznego, podatkowych (np. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej) – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Niepublicznym Przedszkolu Miś Yogi we Wrocławiu przy ul. Cynamonowej 20-24, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – Rozporządzenia 2016/679;

c) w celu kontaktu z Panem/Panią w sprawie przyszłej współpracy w zakresie świadczenia usług w tym dla podmiotów współpracujących z Niepublicznym Przedszkolem Miś Yogi – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedszkola, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu z Panią/Panem w celu przyszłego korzystania z naszych usług;

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Przedszkole – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu Przedszkolu obrony swych praw.

4. Pana/Pani oraz małoletniego dziecka dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Przedszkola podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe, usługi prawne, związane z obsługą działań medycznych, diagnostycznych, psychologicznych lub psychoterapeutycznych, obsługi systemów informatycznych i usług IT (w tym podmiotom świadczącym usługi hostingu poczty, hosting dokumentów elektronicznych), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji danych, operatorom pocztowym i kurierom, bankom. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

5. Pana/Pani oraz małoletniego dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania świadczeń. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z wykonywanych świadczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Ponadto, dane osobowe przetwarzane w celach opisanych w pkt. 3 lit. c) powyżej, będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację wskazanych interesów administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest wymagane przez Przedszkole w celu wykonywania świadczeń, a braku ich podania będzie skutkował niemożliwością ich wykonania. Ponadto, w celach opisanych w pkt. 3 lit. b) powyżej przetwarzanie danych jest wymagane przez przepis prawa, a w celach opisanych w pkt. 3 lit. c) powyżej, brak danych uniemożliwi kontakt z Panu/Pani w celu przyszłej współpracy.

9. Administrator nie prowadzi profilowania (tj. nie przetwarza danych w celu profilowania), ani przetwarzanie nie służy podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy zawarta przez Pana/Panią uprzednio umowa(y) z Przedszkolem zostały już w całości wykonane, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać będzie się w celach opisanych w pkt. 3 lit b)-d) powyżej (tj. informacje dotyczące przetwarzania danych na potrzeby wykonania umowy nie znajdą już dalszego zastosowania).